سوریه – بمباردمان ها (۱۳ و ۱۴ آگست ۲۰۱۶ / ۲۳ و ۲۴ اسد ۱۳۹۵)

فرانسه بمباردمان های هوایی رژیم و حامیان اش را که بتاریخ ۱۴ و ۱۵ آگست (۲۴ و ۲۵ اسد) انجام یافت و باعث کشته شدن ده ها تن در ولایات اِدلیب و الِپ در سوریه گردید، محکوم می کند.

شدت این حملات رو به افزایش بوده و مدام از افراد ملکی بیشتر قربانی می گیرد.

فرانسه از تسریع نزول و وخامت شرایط امنیتی و بشردوستانه در سراسر سرزمین سوریه، مضطرب و هراسان است. رژیم سوریه با رد لجوجانه اش بر ختم مخاصمات و عدم تعهد صادقانه به مذاکرات سیاسی، مسئولیت اصلی اوضاع را بدوش دارد.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2016/article/syrie-bombardements-13-14-08-16

تاریخ نشر 17/08/2016

قسمت بالایی صفحه