سوریه – بمباردمان ها بر تأسیسات طبی (۲۸ اپریل ۲۰۱۷ / ۸ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه انجام بمباردمان های هوایی در چند روز اخیر بالای تأسیسات طبی مربوط به منطقهء ادلیب را که منجر به کشته شدن تعدادی از باشندگان گردید، محکوم می کند.

JPEG

این حملات عمدی، ناپذیرفتنی و غیر قابل تحمل بوده و موارد تجاوزات جدیدی بر حقوق بین المللی امور بشردوستانه منوط به جرایم جنگی محسوب می گردد.

رژیم سوریه باید حملات خودرا بر مردم و زیربناهای ملکی، کارکنان خدمات صحی و نهاد های صحی و معالجوی خاتمه دهد. فرانسه بر استعجالیت تطبیق ختم عملی مخاصمات مجدداً اصرار می ورزد.

تنها یک راه حل سیاسی تدوین یافته بر مبنی قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد و خبرنامهء ژنیو، زمینهء استقرار یک صلح پایدار را در کشور سوریه فراهم خواهد ساخت. این مأمول هدف مذاکراتی است که تحت سرپرستی سازمان ملل متحد به پیش برده می شود و باید بزودی در شهر ژنیو از سرگرفته شود. ما بر پشتیبانی مان از ایشان دوباره تأکید می نماییم.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2017/article/syrie-bombardements-d-etablissements-medicaux-28-04-17

تاریخ نشر 03/05/2017

قسمت بالایی صفحه