سوریه – اعمال تحریم های ایالات متحده امریکا علیه دانشمندان سوریایی (۲۴ اپریل ۲۰۱۷ / ۴ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه بعد از حمله ناپذیرفتی مورخ ۴ اپریل (۱۵ حمل) بر خان شیخون، از تصمیم ایالات متحده امریکا مبنی بر تحت تعزیرات واقع نمودن ۲۷۱ دانشمند سوریایی وابسته به مرکز تحقیقات و مطالعات علمی که در توسعهء اسلحه کیمیایی شریک بود، استقبال می کند.

JPEG

فرانسه مورد استعمال اسلحه کیمیایی را بواسطهء رژیم سوریه، و هول و فجایعی که اینگونه جنگ افزار به بار می آورد، شدیداً افشا، باطل و منسوخ اعلام کرد. استفاده از اسلحه کیمیایی در تناقض با تعهدات بین المللی که کشور سوریه با تصویب میثاق منع اسلحه کیمیایی (سیاک)، خودرا مقید آن دانسته است، قرار دارد. میثاق منع اسلحه کیمیایی (سیاک)، امر تعبیه، تولید، جمع آوری و ذخیره و استعمال این چنین اسلحه تخریب و نابودی همگانی را تحذیر می کند.

سازمان منع اسلحه کیمیایی (اویاک) جهت واضح و مشخص ساختن شرایط انجام حمله بر خان شیخون، اکنون یک سلسله تحقیقاتی را به پیش می برد. ما پشتیبانی مان را از تحقیقات این سازمان مجدداً تجدید می نماییم.

PNG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2017/article/syrie-sanctions-americaines-contre-des-scientifiques-syriens-24-04-17

تاریخ نشر 26/04/2017

قسمت بالایی صفحه