سوریه – ارسال امداد بشردوستانه به قربانیان حمله بر شهر خان شیخون (۶ اپریل ۲۰۱۷ / ۱۷ حمل ۱۳۹۶)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه، به تعقیب حملهء کیمیایی مورخ ۴ اپریل ۲۰۱۷ (۱۵ حمل ۱۳۹۶) که از سوی رژیم سوریه بر شهر خان شیخون انجام یافت، خواستار ارسال امداد بشردوستانه عاجل به قربانیان این حمله و به کارکنان خدمات صحی ای که به آنها رسیدگی می کنند، گردید.

JPEG

تقریباً به مقدار ۵۰۰ کیلوگرام ادویه عاجل برای مجادله با تأثیرات مدهش اسلحهء کیمیایی و همچنان تجهیزات حفاظت کامل، از مسیر کشور ترکیه گسیل و بوسیلهء یک انجمن غیر حکومتی بنام "اتحاد موسسات کمک رسانی و تداوی طبی – "یوسم" توزیع می گردد.

JPEG

مرکز بحران و حمایت وزارت امور خارجه با سهمگیری وزارتخانه های دفاع و امور داخله جمهوری فرانسه، ابزار و وسایل لازمه را جمع آوری کرده است.

JPEG

فرانسه حمله ۴ اپریل (۱۵ حمل) را که یک تجاوز ناپذیرفتنی جدیدی برمیثاق منع اسلحهء کیمیایی محسوب می گردد، شدیداً محکوم کرد ؛ این تهاجم یک شهادت جدیدی بر وحشتی می دهد که مردم سوریه را طی سالیان متمادی قربانی خود ساخته است. فرانسه از جامعهء جهانی می طلبد تا در مقابل چنین اعمال غیر انسانی از خود واکنش قاطع و متحدانه نشان دهد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2017/article/syrie-envoi-d-aide-humanitaire-aux-victimes-de-l-attaque-de-khan-cheikhoun-06

تاریخ نشر 11/04/2017

قسمت بالایی صفحه