سوریه – ابلاغیهء ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه (اول آگست ۲۰۱۶ / ۱۱ اسد ۱۳۹۵)

در حالیکه جامعهء بین المللی تعهد سپرده تا مرحلهء گذار در سوریه را بتاریخ اول آگست (۱۱ اسد) تطبیق نماید، اما فرانسه با نگرانی عمیق مشاهده می کند که این تعهد به منصه عمل درنیآمده است.

JPEG

در اثر موقف آشتی ناپذیر رژیم، مذاکرات ژنیو به تعلیق درآمده و این در حالیست که مخالفین پیشنهادات مثبت و سازنده ارائه می نمایند.

در میدان عمل، آتش بس و حقوق بین المللی بشردوستانه روزانه نقض و زیر پا می گردد . رژیم و حامیان اش شهر الِپ را در محاصره خود قرار داده، حملات بر افراد ملکی و شفاخانه ها را تشدید بخشیده و باشندگان را مجبور به ترک شهر می کنند.

در چنین اوضاع دردناکی، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه مراتب تشویش و نگرانی خویش را ضمن نامه ای عنوانی آقایان جان کیری و سرگیی لاورو، به معاونین رهبران گروپ بین المللی حمایت از سوریه، اظهار داشت. در نامه متذکره، فرانسه رسماً اعلام می دارد :

- برقراری هرچه عاجلتر آتش بس و ضمانت دسترسی امداد رسانی بشردوستانه به سرتاسر سرزمین، و جهت کاهش رنج و عذاب سوریایی ها و فراهم ساختن زمینهء مذاکرات بین السوریایی، مناطق محصور در اولویت امر قرار می گیرد ؛
- تشدید عملیات علیه گروه های که از سوی سازمان ملل متحد در لِست سیاه درج گردیده اند. این نبرد نباید به بهانه ای مبدل گردد جهت کوبیدن افراد ملکی و امحای هرنوع مخالفت با رژیم ؛
- بالاخره، اعضای گروپ بین المللی حمایت از سوریه مطابق به تعهدات شان به نفع ایجاد مرحلهء گذار، باید اعمال صلاحیت و صلابت نمایند. تنها یک انتقال سیاسی قابل اعتماد می تواند سوریه را از بحران بیرون کشیده و در مقابل دهشت افگنی مبارزه قاطعانه و سرنوشت ساز را به پیش برد.

JPEG

فرانسه پشتیبانی کامل خویش را از آقای ستیفن دو میستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد تجدید نموده و به سهمگیری تام خود در تلاش های گروپ بین المللی حمایت از سوریه ادامه خواهد داد.

جهت دریافت معلومات بیشتر در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2016/article/syrie-declaration-de-jean-marc-ayrault-ministre-des-affaires-etrangeres-et-du

تاریخ نشر 07/08/2016

قسمت بالایی صفحه