سورینام – همکاری قضایی و امنیتی – اطلاعیهء ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی و اِریکا باریت، وزیر امور سرزمین های ماورای بحر (۴ می ۲۰۱۷ / ۱۴ ثور ۱۳۹۶)

سفیر جمهوری فرانسه مقیم پاراماریبو بتازگی نزد مقامات سورینام دست به اقدام مثبتی زد، و مقامات این کشور عزم واقعی را جهت تحکیم همکاری ما در عرصه های عدالت و امنیت بیان داشتند.

کشور سورینام قصداش مبنی بر تصویب توافقنامه های شمولیت مجدد و همکاری امنیتی را که چند سال قبل عقد گردیده بود، تأیید کرد. موارد وضع شده مذکور حائز اهمیت است، زیرا بنوبهء خود باید علی الخصوص زمینهء ایجاد یک مرکز همکاری امنیتی (بخش پولیس) را در سَنت – لوران دومارونی مساعد سازد.

هر دو کشور مان برای تسریع عقد یک میثاق همکاری ذات البینی عدلی و قضایی موافقت کردند. تمامی جلگه گوییان با عین چالش های امنیتی مواجه است : ما از این عزم و اراده تأیید شده جهت برداشتن دسته جمعی این چالش ها اظهار رضایت و خرسندی می نماییم.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/suriname/evenements/article/suriname-cooperation-judiciaire-et-de-securite-declaration-de-jean-marc-ayrault#

تاریخ نشر 07/05/2017

قسمت بالایی صفحه