سودان - (۵ آگست ۲۰۱۹ / ۱۴ اسد ۱۳۹۸)

فرانسه از انعقاد توافقنامه عمومی مورخ ۲ آگست (۱۱ اسد) درمورد انتقال قدرت سیاسی میان شورای نظامی انتقال و مخالفین سودانی استقبال می کند.

فرانسه از روحیه سازش دو طرف ذیدخل قضیه و همچنان از کار وساطت اتحادیهء افریقا درعرصه که زمینهء دستیابی عقد توافقنامه متذکره را مساعد ساخت، استقبال و تمجید می کند. این توافقنامه یک جدول زمانی دقیق رویکار آمدن یک حکومتی به رهبری شخصیت های ملکی، یک شورای حاکمیت و اقتدار، و یک پارلمان را طی هفته های آینده مشخص و معین می کند.

فرانسه جهت حرمتگزاری به ارادهء مردم سودان، طرفین ذیدخل قضیه را به تعمیم صادقانه توافقنامه در زمان معینه آن تشویق و ترغیب می کند. فرانسه درکنار شرکای سودانی، رغبت و آمادگی خویش را جهت همگامی و همسویی با این انتقال سیاسی مجدداً اعلام داشته، تذکار می دهد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/soudan/evenements/article/soudan-05-08-19

تاریخ نشر 15/08/2019

قسمت بالایی صفحه