سودان – امضأی "برگه راه" (۹ آگست ۲۰۱۶ / ۱۹ اسد ۱۳۹۵)

فرانسه از امضأی "برگه راه" یا ورقه راهبردی مورخ ۹ آگست (۱۹ اسد) در ادیس ابِیبا (پایتخت کشور ایتوپی یا حبشه) از سوی تمام جوانب ذیدخل سودانی (حکومت و مخالفین) در راستای پیشبرد مذاکرات ادغامی صلح در کشور سودان استقبال می کند.

راه حل سیاسی از ورای یک گفتمان ملی، عملاً یگانه راهی است که به کشور سودان زمینه فایق آمدن بر منازعات کنونی اش را فراهم می سازد. نخستین گام در این مسیر، عقد یک توافقنامهء ختم مخاصمات و تضمین دسترسی کمک های بشردوستانه به مناطق در حال جنگ است.

فرانسه از فعالیت اتحادیهء افریقا و علی الخصوص از کارکرد رئیس جمهور تبومبِکی ستایش بعمل می آورد.

JPEG

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/soudan/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-soudan-evenements/article/soudan-signature-de-la-feuille-de-route-09-08-16

تاریخ نشر 17/08/2016

قسمت بالایی صفحه