سودان – احتمال حملات کیمیاوی در دارفور (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۹ میزان ۱۳۹۵)

ما با احساس نگرانی عمیق از محتوای گزارش سازمان عفو بین الملل مبنی به انجام حملات کیمیاوی بر سودان، در منطقهء جنگزده دارفور، اطلاع یافتیم.

JPEG

گزارش سازمان عفو بین الملل حاوی اتهامات خیلی سنگینی است که ما در مرحله کنونی نه آن را تأیید و نه تکذیب کرده می توانیم. میثاق جهت منع اسلحهء کیمیاوی که بواسطهء ۱۹۲ کشور جهان، منجمله سودان تصویب گردیده است، مانع استعمال، تعبیه، ساخت، تولید و ذخیره سازی اسلحهء کیمیاوی می شود.

فرانسه از هر نوع ابتکاری که وقوع احتمالی حملات کیمیاوی در دارفور را واضح بسازد، حمایت می کند.

فرانسه از حضور مأموریت مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیهء افریقا در دارفور سودان (MINUAD) پشتیبانی نموده و منتظر معلوماتی است که مأموریت مذکور پخش و افشا خواهد توانست.

JPEG


سوال و جواب – بخش محدودی از نشست مطبوعاتی مورخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ مصادف به ۹ میزان ۱۳۹۵

سوال : زمانیکه شما سخن از حمایت از هر نوع ابتکاری بمیان می آورید، آیا رویکارهای زیر دست کار است، مثلاً، یک تحقیقی از سوی سازمان برای منع اسلحهء کیمیاوی (OIAC) ؟

جواب : این گزارش سازمان عفو بین الملل، توجه جامعهء بین الملل را به استفاده احتمالی از اسلحهء کیمیاوی در سودان معطوف می دارد. جامعهء بین الملل و نهادهای بین المللی ذیصلاح باید به این خبر تکان دهنده جهت ارزیابی وخامت این چنین اعمال و واقعیت آن بپردازد.

سوال : آیا فکر و نظری درمورد اعتبار تأییدات این گزارش دارید ؟

جواب : گزارشی است از یک سازمان غیر حکومتی معتبر و جدی. ما فکر می کنیم و معتقدیم که جامعهء جهانی باید آن را از نزدیک پیگرد و نظارت نماید و تحقیقی برای بازبینی صحت و سقم اخبار فوق الذکر انجام دهد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
Voir : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/soudan/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-soudan-evenements/article/soudan-possibles-attaques-chimiques-au-darfour-30-09-16

تاریخ نشر 04/10/2016

قسمت بالایی صفحه