سوءقصدهای دهشت افگنانه مورخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی / ۲۲ عقرب ۱۳۹۴ هجری شمسی – واکنش تُند جمهوری فرانسه در قبال سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا

بتاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی (۲۲ عقرب ۱۳۹۴ هجری شمسی)، ده ها تن از هموطنان مان قربانی یک سلسله سوءقصدهای دهشت افگنانه ای گردیدند که در خارج از کشور برنامه ریزی شده بود، و بالاخره هماهنگی گردیده و بذریعهء اسلحه جنگ انجام یافت.

JPEG

در اثر کارآیی، موثریت و مسلکی بودن نیروهای واکنش خاص مان، و دلیری و قهرمانی پولیس های فرانسوی، از زندگی گرانبهای صدها تن دیگر حفاظت بعمل آمد.

جمهوری فرانسه مراتب تأثرات و عدم رضایت شدید خویش را در قبال سخنان رئیس جمهور ترامپ درمورد سوءقصدهای دهشت افگنانه ای مورخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی (۲۲ عقرب ۱۳۹۴ هجری شمسی) در پاریس، ابراز می دارد، و خواستار اعزاز و ارجگزاری به خاطرات و حرمت انسانی قربانیان این واقعه خونین و مرگبار است.

هر مملکت آزادانه قوانین منحصر به ذات خویش را در قسمت حمل اسلحه مانند سایر بخش ها، تعریف و تعیین می کند. جمهوری فرانسه از اینکه یک کشور مطمئن و سرزمینی است که در آن ملکیت و نگهداری اسلحه گرم دقیقاً قانون بندی گردیده است، افتخار داشته و بخود می بالد.

فهرست ارقام و آمار قربانیان اسلحه گرم، ابداً ما را بصوب بروز شک وشبه بر انتخاب فرانسه درعرصه نمی کشاند.

گردش آزادانه اسلحه در داخل جامعه، هیچگاه یک سدی را درمقابل حملات دهشت افگنی نمی سازد، برعکس، این پدیده می تواند موجب تسهیل طرح و برنامه ریزی اینگونه حملات شود.

جهت دریافت معلومات بیشتر :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/la-france-et-le-desarmement/article/attentats-du-13-novembre-2015-reaction-aux-propos-du-president-trump

تاریخ نشر 06/05/2018

قسمت بالایی صفحه