سمعى و بصرى

از سال ۲۰۰۱ به اينطرف، فرانسه كارهاى زياد در بازسازى و انكشاف خبر رسانيهاى افغان انجام داده است .

راديو تلويزيون ملى افغانستان

نهاد ملى سمعى و بصرى فرانسه (INA) به تلويزيون ملى افغانستان و"افغان فلم" در بخش ترميم تصاوير آرشيف شان كه بيش از ۵۰ سال را احتوا مينمايد، همكارى نموده است. نمونه های اين تصاوير
ويديوى آزادانه بروى
سايت انترنت INA
مشاهده نموده ميتوانيد.

چنل فرانسه بینالمللی (CFI)
در بخش تربيه خبرنگاران، تبادله محتويات و عصرى نمودن تخنيك به تلويزيون ملى افغانستان همكارى مينمايد.
معلومات بيشتر را در سايت انترنتCFI بدست آورده ميتوانيد.

به يك ائتلاف بين BBC,
Deutsche Welle و CFI از طرف كميسيون اروپاى وظيفه داده شده است تا
بمنظور تبديل نمودن تلويزيون ملى افغانستان به يك موسسه ملى مستقل بررسى نمايد.

خبر رسانيهاى ديگر

از سال ۱۹۹۱ به اينطرف راديو بين المللى فرانسه (RFI) در افغانستان به موج فركنسى ۸۹،۵ در كابل
نشريات پخش مينمايد. اين برنامه يك و نيم ساعت در روز پروگرامهاى را به لسان درى پخش مينمايد.

در چارچوب اتحاديه اروپا، فرانسه به گروه خبر رسانى كليد به شمول يك راديو فرهنگى و همچنان
به دو مجله مشهور، همكارى مينمايد.

موسسه فرانسوى آينه يك تعداد زياد خبر رسانيهاى افغانستان را كمك مينمايد تا فعاليتها خود را آغاز و يا
هم دوباره آغاز نمايند. اين موسسه اخبارها و يك مركز راديوى را در خود جا داده است و تربيه خبرنگاران را
پيشنهاد مينمايد. براى معلومات مزيد به سايت انترنت شان تماس بگيريد.

هر سال بورسها به خبرنگاران اميدبخش جوان افغان داده ميشوند، تا آنها بتوانند تحصيلات خود را در بهترين
مكاتب ژورناليزم كشور ما انجام دهند.

سينما

سينماى آريانا، در مركز شهر كابل، دوباره بحالت قبلى خود ببركت تجهيز قشون اهل فرهنگى فرانسه صورت
- 
گرفت، بخصوص برنارد- هنرى لويى و كلود لولوش.

كارگاه هاى سينماى واران (VARAN) ، به پشتبانى وزارت امور خارجه و به همكارى به فاكولته هنرهاى زيبا كابل تربيه كارگردان جوان افغان تقديم ميدارد، برگزيده ترين فلمها بروى پرده مركز فرهنگى فرانسه در كابل
به نمايش گذاشته شدند

وزارت امور خارجه فلمها افغان را سرمايه گذارى نموده است، از آن
جمله "خاكستر و خاك"، از عتيق رحيمى.

تاریخ نشر 05/11/2006

قسمت بالایی صفحه