سلووِنیا – گفتگوی آقای هَرلِم دِزیر با خانم سنجا ستیگلیک (پاریس، ۱۴ مارچ ۲۰۱۷ / ۲۴ حوت ۱۳۹۵)

آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت مسئول امور اروپا، بروز سه شنبه ۱۴ مارچ ۲۰۱۷ میلادی (۲۴ حوت ۱۳۹۵ هجری شمسی) از خانم سنجا ستیگلیک، همتای سلووِنیایی اش پذیرایی بعمل آورد.

JPEG

انجام این بحث و تبادل نظریات میان ذوات فوق، زمینهء درمیان گذاشتن سوالات مربوط به آیندهء اروپا را درچهارچوب ترتیبات و آمادگیری ها برای نشست عالی ای که بمناسبت تجلیل از شصتمین سالیاد عقد معاهدهء روم بتاریخ ۲۵ مارچ (۶ حمل ۱۳۹۶) دایر می گردد، فراهم نمود.

اوضاع بالکان ها غربی نیز مطمح جر و بحث مقامات یادشده قرار گرفت.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/slovenie/evenements/article/slovenie-entretien-d-harlem-desir-avec-sanja-stiglic-14-03-17

تاریخ نشر 15/03/2017

قسمت بالایی صفحه