سلوواکیا – سفر ژان – مارک ایرو (۱۰ مارچ ۲۰۱۷ / ۲۰ حوت ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، بروز جمعه ۱۰ مارچ ۲۰۱۷ مطابق به ۲۰ حوت ۱۳۹۵ به شهر براتیسلاوا پایتخت کشور سلوواکیا سفر نمود.

JPEG


وزیر امور خارجه فرانسه با خانم میروسلاو لجاک همتای سلوواکیایی اش در دورنمای نشست عالی مورخ ۲۵ مارچ که مصادف به شصتمین سالیاد معاهدهء روم است، درمورد آینده اتحادیهء اروپا ملاقات و گفتگو نمود. ذوات فوق اخبار و اوضاع بین المللی و همچنان ابواب همکاری میان فرانسه و سلوواکیا را مطمح بحث و مطالعه قرار دادند.

وزرأی امور خارجه کشورهای فرانسه و سلوواکیا تحت عنوان "ضرورت و اهمیت اروپا" در حضور محصلین، نمایندگان مخزن اندیشه، وکلای شورا، روشنفکران، تجارت پیشه گان و جامعهء دیپلوماتیک، در پوهنتون کومِنیوس براتیسلاوا سخنرانی نمودند.

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو ضمن عزیمت اش به کشور سلوواکیا با جامعه تجارت پیشه گان فرانسوی ملاقات و تبادل نظر نمود و از مکتب فرانسوی براتیسلاوا بازدید بعمل آورد.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/slovaquie/article/slovaquie-deplacement-de-jean-marc-ayrault-10-03-17#

تاریخ نشر 12/03/2017

قسمت بالایی صفحه