سفیر و رئیس آژانس انکشافی فرانسه بحضور وزیر جدید صحت عامه افغانستان پذیرفته شدند. [fr]

بتاریخ 4 فبروری 2015 مطابق 15 دلو 1393، رئیس آژانس انکشافی فرانسه و سفیر فرانسه در افغانستان بحضور آقای فیروزالدین فیروز وزیر جدید صحت عامه افغانستان پذیرفته شدند.

در این ملاقات رسمی رویکارهای اصلی مربوط به صحت که از سوی آژانس انکشافی فرانسه تمویل می شود، مورد بحث قرار گرفت. برنامهَ انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال که بتازگی برایش دو بخش جدید ارائه خدمات صحی به رابطه با درمان چشم و تداوی دندان را تعبیه دیده و افتتاح کردند، دراولویت اجندای گفتگو قرار داشت. . این در حالیست که اعمار ساختمان های آتی تحت کار است : ساختمان منزل جدید طفل که به موَسسه فرانسوی "زنجیر امید" زمینه را مساعد می سازد تا به پذیرش و معالجه تعداد بیشتر کودکان بی بضاعت بپردازد و همچنان بسررسانیدن مرحله دوم انستیتیوت مذکور جهت بهتر ساختن خدمات بهداشتی به مادران.

در فهرست موضوعات مطرح شده، اعمار دو باب شفاخانه جدید در ولسوالی های نجراب و تگاب ولایت کاپیسا همراه با عملی سازی برنامه های آموزشی مربوطه، مسئولیت مداوا و کمک رسانی طبی اولیه (با سعی و سهم نهاد آغا خان و بخش همکاری دولت کانادا) در ولایات بامیان، بغلان، برعلاوه بدخشان و کابل شامل اجندای مذاکره بود. توسعه پروگرام طبابتِ از راه دور که روابط میان شفاخانه های ولایتی و انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال را برقرار می سازد، نیز مطمح بحث واقع شد. وزیر جدید صحت عامه مخاطبین اش را از حمایت تام خویش اطمینان داد ؛ موصوف در سال های 2002 و 2003 زمانیکه معین وزارت صحت عامه بود، شخصاً در آغاز کار بسی از این پروژه ها سهیم بود.

تاریخ نشر 09/02/2015

قسمت بالایی صفحه