سفیر فرانسه پشتیبانی کشوراش را از روند بهبود نظام عدلی و قضأیی افغانستان مجدداً تأیید می نماید [fr]

سفیر فرانسه طی هفته های اخیر چند نشستی را با آقای فرید حمیدی لوی څارنوال جدید افغانستان انجام داد. این ملاقات ها باعث اطمینان خاطر لوی څارنوال کشور از حمایت فرانسه از پیشبرد عملکرد نامبرده در راستای استقرار قانونمندی و مبارزه علیه فساد و ارتشأ گردید.

سفیر فرانسه بعد از اشتراک در محفلی که به افتخاراش از سوی کمیسیون ملی حقوق بشر برپا گردیده بود - (سفیر فرانسه طی چندین سال معاونیت کمیسیون ملی حقوق بشر را بعهده داشت)، با موصوف در یک جلسهء کاری دیدار نمود و با حضورداشت مشاور همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت، طی تبادل نظریات ذوات فوق الذکر وضعیت همکاری دوجانبه میان دو کشور در عرصهء قضأ مطمح بحث قرار گرفت.

JPEG

چند روز بعد، تدویر یک محفل صرف نهار در مقر سفارت فرانسه به آقای حمیدی زمینه را مساعد ساخت تا با همه سفرأی اروپا و همچنان با مسئولین موسسات عمده بین المللی ملاقات نماید. آقای حمیدی رویکارهای اصلاحاتی خویش را در نهاد تحت رهبری اش و در مبارزه علیه فساد، بهبود کیفیت و سلامت نظام عدلی و قضأیی ارائه نمود ؛ نامبرده جهت پیشبرد این برنامه ضرورت به حمایهء جامعه جهانی خواهد داشت.

این ملاقات های گوناگونی که جمعاً روز قبل از برگزاری جلسه ای درمورد فساد و انسجام یافته از سوی اتحادیهء اروپا بتاریخ ۵ می (۱۶ ثور) و با گشایش آن از جانب رئیس جمهور محمد اشرف غنی و متعاقباً انعقاد کنفرانس لندن بتاریخ ۱۲ می (۲۳ ثور) دربارهءعین موضوع صورت پذیرفته بود، به آقای حمیدی از بابت اعطأی پشتیبانی بیشائبه کشور فرانسه و جامعه بین الملل منحصر به خودش اطمینان خاطر بخشید.

برای اخذ معلومات مزید، سایت دفتر لوی څارنوال را مطالعه نمایید :

http://ago.gov.af/en

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه