سفیر فرانسه در کابل مراتب تمنیات نیک خویش را به مجتمع اتباع فرانسه در افغانستان ابراز می دارد [fr]

چاشت یوم پنجشنبه ۱۴ جنوری ۲۰۱۶ مصادف به ۲۴ جدی ۱۳۹۴، مجتمع فرانسوی ها در افغانستان در مقر سفارت فرانسه در کابل، جهت اشتراک در مراسم معمول عرض تبریکات بمناسبت آغاز سال جدید ۲۰۱۶، دعوت شده بود.

سفیر فرانسه مانند هر سال از مجتمع اتباع فرانسه در مراسمی که جهت تقدیم تهنیات اش به اوشان در مقر سفارت فرانسه در کابل تدوین یافته بود، دعوت بعمل آورد.

سفیر فرانسه طی سخنرانی اش هموطنان ما را که مقیم افغانستان بوده و در این کشور اجرای وظیفه می نمایند، تشویق کرد تا میزان پیشرفت های چشمگیر چندین سال را، چه در بخش های ایجاد ساختار مردم سالار و بنیان گذاری قانونمندی باشد و یا چه در بهبود ظرفیت های نهادهای ملی افغانستان و دورنماهای انکشاف پایدار در کشور باشد، تحت مداقه قرار دهند. با این وجود بسی امور بایستی به پایه اکمال رسانیده شود و سفیر اظهار امیدواری نمود تا هر یک از مخاطبین درمحدوده عرصهء کاری خویش، با روشن بینی و کار پیگیرانه، در بذل مساعی در راستای توسعهء افغانستان سهیم شود.

JPEG

همچنان قابل یادآهانی می باشد که سال پار شرایط امنیتی بخصوص در کابل دشوار بود و سفیر به تمام مجتمع فرانسوییان گوشزد نمود تا اوامر و نحوهء روند تأمین امنیت همگان را چه در داخل تشکیلات مربوط به هر کدام و چه درچوکات نظم و ساختار امنیتی سفارت فرانسه مراعات نمایند.

امسال محفل ابراز تمنیات با پیشکش نمودن کیک های خاصی بنام "کُلچه های شاهان" به مدعوین که بوسیلهء سرآشپز چیره دست مقر سفارت، آقای پییر – ایو آدم آماده گردیده بود، تزیین یافت. به عقیده همه مهمانان حاضر در محفل، سرآشپز نامبرده در تعبیه این نسخه مشهور حلویات فرانسوی از خود کوشش زیاد بخرچ داد و این نسخه ای از شیرینی باب بگونهء منحصر و خاص با بادام های افغانی از قبل سُرخ شده با پوست آن به بوی قهوه در داش، تهیه گردیده بود !

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه