سفیر فرانسه در افغانستان اشتراک کنندگان دورهء آموزشی "مدیریت و اداره ای با اهداف معین" را بحضور پذیرفت. [fr]

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان اشتراک کنندگان دورهء آموزشی تحت عنوان "مدیریت و اداره ای با اهداف معین" را در مقر سفارت فرانسه در کابل بحضور پذیرفت. آنچنانیکه مقاله ذیل اشعار می دارد، این مقطع آموزشی از تاریخ ۱۹ اکتوبر الی ۳ نوامبر ۲۰۱۶ (از ۲۸ میزان تا ۱۳ عقرب ۱۳۹۵) در فرانسه دایر گردید :

http://www.ambafrance-af.org/Format...

سفیر فرانسه درچوکات امداد به همکاری حکومتی و حمایت از انکشاف ظرفیت های شعبهء تعلیمات دفتر اداری ریاست جمهوری ، ۲۳ تن از اشتراک کنندگان دورهء آموزشی "مدیریت و اداره ای با اهداف معین" را از تاریخ ۱۲ اکتوبر الی ۳ نوامبر ۲۰۱۶ (از ۲۱ میزان تا ۱۳ عقرب ۱۳۹۵) که در اماکن انستیتیوت علوم سیاسی بوردو دایر گردیده بود، بحضور پذیرفت.

JPEG

هدف این دور تعلیمی که از سوی "ایکسپِرتیز فرانس" یا موسسه کارشناسی فرانسه پیاده گردیده و بواسطهء انجمن "کالیفورم" در افغانستان آماده و تنظیم شده بود، بسررسانیدن عین برنامه در کوتاه مدت در داخل کشور است. برعلاوهء کارمندان عالیرتبه دفتر اداری ریاست جمهوری، مأمورین دارالانشأی شورای وزیران دفتر رئیس اجرائیه، مجلسین شورای ملی (ولسی جرگه و مشرانو جرگه)، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اداره مستقل اُرگان های محل و همچنان وزارتخانه های عدلیه و مالیه حاضر بودند.

سفیر فرانسه در حضورداشت خانم کامله صدیقی، معاونه عمومی دفتر اداری ریاست جمهوری و آقای عبدالمجید غنی زاده، رئیس عمومی بخش تقنین وزارت عدلیه، با اشتراک کنندگان تبادل نظر نمود، برداشت شان را از این دورهء آموزشی جویا شد و درمورد راهکارهای که می تواند این ابتکار را هنوز هم بهبود بخشد، بحث کرد.

JPEG

تعدادی از اشتراک کنندگان با هدف ماندگاری برنامه متذکره، برگزیده خواهند شد و جهت تدویر عین تعلیمات، بگونهء اخص آموزش خواهند دید و بدین ترتیب در کوتاه و دراز مدت برای حداکثر کارمندان ذیدخل موضوع زمینهء بهره برداری از آن فراهم خواهد گردید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه