سفیر فرانسه در افغانستان از لیسهء استقلال جلال آباد بازدید نمود

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه درافغانستان بروز چهارشنبه ۲۲ فبروری ۲۰۱۷ مطابق به ۴ حوت ۱۳۹۵، از لیسهء استقلال شهر جلال آباد که یکی از مکاتبی تحت حمایه مؤسسهء "افرن" است، دیدار بعمل آورد.

JPEG

طی این بازدید و گفتگو با مسئولین ذیصلاح، مدیر لیسه متذکره صنوف کمپیوتر و لسان فرانسوی، وهمچنان کتابخانه و لابراتوار را به موصوف نشان داد. متعاقباً، مشاور اصول آموزش و پرورش، کارکردهای تعلیمی مؤسسه "افرن" را مختصرآ توضیحات داد. قابل یادآهانی است که ٪۵۵ شاگردان مکاتب تحت حمایت این موسسه را دختران تشکیل می دهند.

JPEG

کارمندان لیسه و موسسه یادشده، از بازدید و علاقه مندی سفیر فرانسه به روند و چگونگی تعلیم و تربیه اظهار سپاس و امتنان نمودند.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه