سفیر فرانسه بورسیه های سال ۲۰۱۹ میلادی / سال ۱۳۹۸ هجری شمسی را بحضور پذیرفت - (کابل، اول آگست ۲۰۱۹ / ۱۰ اسد ۱۳۹۸)

بعد از ظهر روز پنجشنبه اول آگست ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۱۰ اسد ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از ۱۷ محصل منتخبی که جهت ادامهء تحصیلات عالی به مقاطع ماستری و دوکتورا انقریب بصوب فرانسه عزیمت می نمایند، در مقر سفارت کبرای فرانسه مقیم کابل استقبال و پذیرایی بعمل آورد.

JPEG

آقای داوید مارتینون، سفیر طی ایراد نُطق استقبالیه و همچنان تفصیلی و مشورتی خویش به بورسیه های جدید سال ۲۰۱۹ میلادی / سال ۱۳۹۸ هجری شمسی، بر شرایط و چگونگی روند تحصیلات عالی در فرانسه روشنی انداخت، و در زمینه موفقیت های شایانی به ۱۵ بورسیه به مقطع ماستری و ۲ بورسیه به مقطع دوکتورا آرزو نمود.

JPEG

موصوف دست آوردهای علمی و اتمام تحصیلات محصلین را در امر تحکیم روابط دیرینه تعلیمی و فرهنگی میان مملکتین، و اما بخصوص درقبال توانمند سازی مزید کادرهای علمی افغانستان خیلی اثرگذار و بسزأ توصیف نمود، و بالاخره حین عودت به وطن از مسئولیت خطیر این نخبگان جوان افغان در راستای بازسازی، ترقی و رفاه کشور شان یادآهانی بعمل آورد. مشارالیه در عرصه چنین افزود و بر آن تأکید اشد ورزید : " یک نکته ای را درمورد سیاست بورس های تحصیلی دولت فرانسه تذکار می دهم : اعطأی بورس های تحصیلی یکی از اولویت های امور همکاری دولت فرانسه بوده، و از جایگاه خاصی در افغانستان برخوردار می باشد ؛ جایی که عطش ادامهء تحصیل در خارج از کشور در میان محصلین افغان شدیداً حس می شود. تصریح می کنم که این برنامه موازی به سیاست حمایت همکاری های گسترده میان پوهنتون های فرانسه و افغانستان مطرح گردیده و به پیش برده می شود. (...) می خواهم توجه شما عزیزان را به این امر اهمی که با دولت جلیله افغانستان (و وزارت تحصیلات عالی کشور) شریک ساخته ایم، نیز جلب نمایم : برنامهء بورس های تحصیلی دولت فرانسه بمنظور پشتیبانی و پیشرفت افغانستان در نظرگرفته شده است. با پیگیری این دورهء تحصیلی در فرانسه، شما به خود و سرزمین تان خدمت می نمایید. می دانم که اکثریت شما در نظر دارید تا در رشته های تحقیق و تدریس، اداره، انجمن ها و شرکت ها در افغانستان مصدر کار و خدمت گردید. من نیز شما را به این مسیر تشویق و ترغیب می نمایم ؛ کشورتان به شما ضرورت دارد."

JPEG

محصلین جوان منتخبی که اکثرشان در اوایل ماه سپتامبر سال جاری میلادی (ماه سنبله سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) عازم کشور فرانسه می گردند، بخصوص در رشته های انجِنیری، حقوق و علوم سیاسی، تِکنالوژی معلوماتی، اقتصاد، زراعت و فراگیری و تسلط بر فرانسوی منحیث لسان خارجی - "فلو" تحصیلات عالی شان را در پوهنتون های فرانسوی پاریس، تولوز، لیون، بوردو وغیره پیگیری نموده و به پایهء اکمال خواهند رساند.

L’Ambassadeur de France en Afghanistan a reçu les 17 nouveaux boursiers afghans pour la rentrée universitaire 2019/2020 en France – Résidence de l’Ambassade de France à Kaboul - (1er août 2019)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه