سفیر فرانسه بورسیه های سال ۲۰۱۸ میلادی / ۱۳۹۷ هجری شمسی را بحضور پذیرفت - (۲۶ جولای ۲۰۱۸ / ۴ اسد ۱۳۹۷)

بروز پنجشنبه ۲۶ جولای ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۴ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، از دستکم چهل محصل منتخبی که جهت ادامهء تحصیلات عالی به مقاطع ماستری و دوکتورا انقریب بصوب فرانسه عزیمت می نمایند، در مقر سفارت فرانسه در کابل استقبال و پذیرایی بعمل آورد.

JPEG

آقای فرانسوا ریشیهِ طی ایراد سخنرانی استقبالیه خویش به بورسیه های سال ۲۰۱۸ میلادی / ۱۳۹۷ هجری شمسی، اندکی بر شرایط و چگونگی روند تحصیلات عالی در فرانسه روشنی انداخت، و در زمینه موفقیت های شایانی به ایشان آرزو نمود. موصوف دست آوردهای علمی و اتمام تحصیلات محصلین بورسیه را در امر تحکیم روابط دیرینه تعلیمی و فرهنگی میان مملکتین نیز اثرگذار و بسزأ توصیف نمود، و بالاخره حین بازگشت به وطن از مسئولیت خطیر این نخبگان جوان افغان در راستای بازسازی، ترقی و رفاه کشور شان یادآهانی بعمل آورد. وی همچنان افزود، این مایهء بس افتخار ما است که رهبران جوان فردای افغانستان در پوهنتون های فرانسوی کسب علم و دانش می نمایند.

JPEG

محصلین جوان منتخبی که بزودی عازم کشور فرانسه می گردند، بخصوص در رشته های حقوق، انجِنیری و اقتصاد تحصیلات عالی شان را در پوهنتون های فرانسوی پیگیری نموده و به پایهء اکمال خواهند رساند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه