سفیر فرانسه از پوهنتون پولیتخنیک کابل بازدید نمود. [fr]

آقای سید کاکړ، رئیس پوهنتون پولیتخنیک کابل بتاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۶ (۲۷ عقرب ۱۳۹۵) از آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان پذیرایی نمود. طی این بازدید سفیر فرانسه از روابط اکادمیک مستحکم میان دو کشورمان یادآوری بعمل آورد و با مخاطب و میزبان اش راهکارهای جدید همکاری در عرصه های مهندسی، معادن و علوم انجنیری را مطمح بحث و تبادل نظر قرار داد.

سفیر فرانسه ضمن گفتگو با رئیس پوهنتون پولیتخنیک کابل از تمایل و وابستگی خاص فرانسه به تحکیم روابط با افغانستان در بخش های علوم و مهندسی، مطابق معاهدهء همکاری و دوستی فرانسه و افغانستان منعقدهء سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) یادآهانی نمود. آقای سید کاکړ بنوبه خود، از سوی آرزوی گسترش حجم همکاری های اکادمیک با نهادهای تحصیلات عالی فرانسوی را نمود، و از جانب دیگر خواست تا برای تعداد چشمگیر و بیشتر محصلین و اساتید افغان زمینهء تحصیلات در فرانسه فراهم گردد.

JPEG

آقای فرانسوا ریشیهِ با آقای حشمت فروز، رئیس انجمن "دره" نیز ملاقات نمود. این انجمن دوستدار فرانسه که در سال ۱۹۸۰ میلادی (۱۳۵۹ هجری شمسی) بدینسو موجودیت و فعالیت دارد، می کوشد تا تخنیک های ساخت و ساز با خاک و مواد خام را بواسطهء تعلیمات نظری و عملی در افغانستان ترویج دهد.

JPEG

پوهنتون پولیتخنیک کابل یک نهاد معتبر تحصیلات عالی عامه بوده که علوم انجنیری و مهندسی را تدریس می کند. پولیتخنیک کابل در سال ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰ هجری شمسی) با کمک اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی وقت تأسیس گردید و امروز دارای تقربیاً ۴۰۰۰ محصل و بیش از ۲۵۰ استاد منقسم در هفت پوهنځی می باشد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه