سفیر فرانسه از وزیر دفاع ملی و یک هیئتی از افسران اردوی ملی افغانستان پذیرایی و میزبانی نمود - (کابل، ۱۸ مارچ ۲۰۱۹ / ۲۷ حوت ۱۳۹۷) [fr]

بروز دوشنبه ۱۸ مارچ ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۷ حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از آقای اسدالله خالد، وزیر دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان معهء یک هیئتی از افسران اردوی ملی کشور، در مقر سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم کابل استقبال و پذیرایی نمود.

PNG

هیئت مزبور متشکل از افسرانی بود که یک دورهء تعلیمی، برای بعضی شان چندین سال را در سرزمین فرانسه گذشتانده، و با این سفارت رابطهء قوی را حفظ نموده اند.

سفیر کبیر جمهوری فرانسه ضمن دیداراش با وزیر دفاع ملی و یک هیئتی مرکب از افسران اردوی ملی جمهوری اسلامی افغانستان، پیوندهای که دو کشور مان را باهم متحد می سازد، و بذل تلاش های جمهوری فرانسه را در عرصهء تعلیمات نظامی خاطر نشان ساخت.

JPEG

وزیر دفاع ملی کشور از تعهد این افسران افغان استقبال و تمجید نمود، و جزم عزم اش را به بهره برداری هرچه بهتر از این قابلیت و شایستگی عمده در خدمت اردوی ملی جمهوری اسلامی افغانستان که روزانه درگیر چالش ها بوده و آن را از فراراه خویش برمی دارد، اظهار داشت.

تاریخ نشر 20/03/2019

قسمت بالایی صفحه