سفیر فرانسه از لیسه ملالی پنجشیر بازدید می نماید [fr]

بمناسبت پانزدهمین سالروز بزرگداشت از شهادت شهید احمد شاه مسعود، فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان بتاریخ ۹ و ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶ (۱۹ و ۲۰ سنبله ۱۳۹۵) به ولایت پنجشیر عزیمت نمود. این سفر به سفیر فرانسه فُرصت داد تا خاصتاً از لیسه ملالی که در سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ هجری شمسی) از سوی موسسهء فرانسوی مسمأ به "افغانستان آزاد" اعمار گردید و از آن تاریخ بدینسو به پشتیبانی اش از نهاد تعلیمی مذکور ادامه می دهد، بازدید بعمل آورد.

فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه جهت اشتراک در مراسم بزرگداشت از پانزدهمین سالروز شهادت شهید احمد شاه مسعود، به ولایت پنجشیر رفت. سفیر فرانسه طی این سفر، از لیسه ملالی واقع در ولسوالی عنابه بازدید نمود. این لیسه اناثیه از بدو اعمار و گشایش اش در سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ هجری شمسی) از حمایت پیگیرانهء انجمن فرانسوی بنام "افغانستان آزاد" مستفید می گردد.

JPEG

ساخت و ساز لیسه ملالی عنابه، نخستین مکتب ایجاد شده از سوی انجمن "افغانستان آزاد"، با اعطأی قطعه زمینی از جانب فرمانده احمد شاه مسعود که جهت اعمار همین نهاد تعلیمی مشخص گردیده بود، امکان پذیرشد. اما فرمانده احمد شاه مسعود، متأسفانه شاهد افتتاح این لیسه نبود، زیرا این نهاد آموزش و پرورش که از دختران جوان منطقه پذیرایی می کند، یکسال بعد از شهادت موصوف، درب اش در سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ هجری شمسی) بروی نسوان خُرد سال ولسوالی مذکور گشود. ولی این مکتب نسوان با دست آورد مهم همکاری فرانسه و افغانستان، مأموریتی را که شهید مسعود بدوش اش سپرده بود، موفقانه بسررسانید، زیرا از بدو افتتاح، لیسه اناثیه متذکره به رُشد ادامه داد و از رقم ۵۰۰ شاگرد در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ هجری شمسی)، امسال (۲۰۱۶/۱۳۹۵) تعداد متعلمین شامل لیسه ملالی به ۱۶۰۰ تن افزایش یافته است.

JPEG

سفیر فرانسه با تیم مُخلص و زحمتکشی که امور یومیه لیسه ملالی را فعالانه به پیش می برد، ملاقات و گفتگو نمود یعنی، با خانم عارفه، مدیرهء لیسه ملالی، خانم نادره، مدرس مضمون صحت و بدیهاً دیدار با متعلمین لیسه یادشده. لیسه ملالی عنابه نیز داری یک مرکز تعلیمات صحی و یک باب کودکستان می باشد. انجمن "افغانستان آزاد" به فعالیت اش در راستای تعلیم و تربیه دختران جوان افغان ادامه داده و مصرانه به بهبود کیفیت مکاتبی که از آنها حمایت می کند، جد و جهد می ورزد.

JPEG

بخش همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه، پیشبرد یک رویکاری مربوط به موسسهء "افغانستان آزاد" را در ولایت کابل تمویل می کند. هدف این رویکار، ارتقای سطح تعلیمات با کیفیت بواسطهء آموزش متعلمین و معلمین، برای دختران جوان افغان است. انجمن مذکور عین شکل رویکار را در ولایت پنجشیر با داشتن اهداف مقدم ذیل پیاده می کند :
- کامیاب شدن %۷۰ دخترانی که کورس های حمایوی را تعقیب می نمایند، در امتحانات کانکور شمولیت شان در پوهنتون ؛
- دسترسی معلمین نسوان به سطح بهتر علم و دانش، و شیوهء تدریس.

جهت دریافت معلومات مزید دربارهء انجمن "افغانستان آزاد" و فعالیت های اش، لطفاً در اینجا کلیک نمایید :

http://afghanistan-libre.org/
PNG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه