سفیر جدید افغانسان در فرانسه [fr]

جمهوری اسلامی افغانستان سفیر جدیداش را نزد جمهوری فرانسه تعیین نمود.

PNG

آقای عبدالاله صدیقی رئیس عمومی اسبق امور عدلی، قضأیی و تقنینی در دفتر اداری رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان بحیث سفیر جدید افغانستان در جمهوری فرانسه تعیین گردید. آقای صدیقی این سمت را بجای آقای اسد عمر احراز نمود. آقای عمر از ماه دسامبر ۲۰۱۱ بدینسو سفیر افغانستان بود.

آقای عبدالاله صدیقی بتاریخ ۱۱ نوامبر ۱۹۷۵ متولد گردیده و بر لسان فرانسوی تسلط کامل دارد. موصوف ماستری خودرا در حقوق عامه از پوهنتون پاریس ۷ اخذ نموده و نخستین و یگانه محصل دوره طولانی بین المللی فارغ التحصیلان "سنگور" درمکتب ملی اداره فرانسه (۲۰۰۲ – ۲۰۰۴) بود. بعداً، شامل دوره آمادگی به مقطع دوکتورا در بخش حقوق در بنیاد مَکس پلانک برای صلح و نقش قانون درچوکات پوهنتون هایدلبرگ (پوهنتون هامبورگ) شد.

آقای عبدالاله صدیقی متتابعاً وظایف ذیل را بدوش داشت : مشاور ارشد در وزارت مالیه، مسئول پروژه های انکشاف بین المللی در افغانستان، رئیس بخش قانون گذاری و سیاست وظایف دولتی و بالاخره رئیس عمومی امور عدلی، قضأیی و تقنینی در دفتر اداری رئیس جمهور. در وظیفه اخیر خویش از سال ۲۰۱۳ بدینسو گماشته شده بود.

جهت مراجعه به سایت انترنِتی سفارت افغانستان، اینجا کلیک کنید :

http://ambafghanistan-fr.com/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه