سفر یک هیئتی متشکل از افسران افغانستان به فرانسه – نوامبر ۲۰۱۸ / عقرب ۱۳۹۷ [fr]

درچوکات همکاری دوجانبه منعقده میان جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی افغانستان، یک هیئتی متشکل از ۱۰ افسر اردوی ملی جمهوری اسلامی افغانستان در ماه نوامبر سال جاری میلادی (ماه عقرب سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) عازم کشور فرانسه گردید. هیئت مذکور در یک مکتب نظامی فرانسه پذیرفته شد، و در طول دورهء اقامت ۳ هفته ای این هیئت، به افسران افغانی مهمان زمینهء تعمیق تخنیک های مساعی قرارگاهی درچوکات عملیات رزمی حین انجام تمرینات عملی فراهم گردید.

PNG

تبادلات و آموزش های مشترکی که طی کارآموزی انجام یافت، به دستگاه نظم و انسجام فرانسوی نیز موقع بهره برداری از تجارب غنی هیئت نظامی افغان را مساعد ساخت ؛ این در حالیکه اکثر اعضای هیئت مزبور در ولایاتی ایفای وظیفه می نمایند که گریبانگیر مشکلات امنیتی است. برعلاوه، افسران افغانی با استفاده از این فُرصت دست داشته، با حال و احوال کشوری خیلی متفاوتی که هیچکدام شان تا هنوز آن را نمی شناختند، معرفت و آشنایی حاصل نمودند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه