سفر ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه به اسپانیا (۲۰ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۲۸ میزان ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، بروز جمعه ۲۰ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۲۸ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی، عازم شهر مادرید پایتخت اسپانیا گردید.

PNG

وزیر امور خارجه فرانسه با آقای الفونسو داستیس همتای اسپانوی اش یک جلسه کاری انجام داد. وزرأی فوق الذکر اجندآی دوجانبه ماه های آینده را که تحت تأثیر انتظامات و آمادگیری ها برای نشست عالی فرانسه – اسپانیا منعقده کشور فرانسه در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷هجری شمسی) قرار داشت، مطمح بحث و مطالعه قرار دادند.

اصل رابطهء فرانسه - اسپانیا بر محراق نزدیکی و اعتماد استثنأیی و برنامه همکاری های زیر ساختاری، مثلاً فعالیت در بخش زیربناهای انرژی و حمل و نقل می چرخد. رابطه نمادین مان به تعقیب سوءقصدهای بارسُلون و کامبریل، درعرصه امنیت بیشتر تحکیم یافت. تبادلات تجاری مان به حجم مالی بیش از ۶۰ میلیارد یورو بالغ می گردد، و کشور ما اولین شریک اقتصادی اسپانیا است.

JPEG

وزرأی امور خارجه فرانسه و اسپانیا اخبار و مسائل عمده روز اروپا و جهان را نیز مطرح نمودند. اسپانیا با اکثر اولویت های کاری که رئیس جمهور طی سخنرانی اش در سوربون مشخص نمود، همسویی و همنوایی دارد، وآن اگر آینده اتحاد اقتصادی و پولی باشد و یا دوکتورین دفاع اروپا، امنیت داخلی یا موضوعات بیجا شدن ها باشد. وزیر امور خارجه فرانسه آقای ژان - ایوو لودریان، در قسمت پرونده های بین المللی، از تعهد و پابندی اسپانیا به ساحل استقبال و قدردانی نمود، و باب آمادگیری ها را در قبال نشست عالی میان اتحادیهء اروپا و اتحادیهء افریقا گشود، و جزئیات آن را با همتای اش مطمح گفتگو و تبادل نظر قرار داد. (...)

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/espagne/evenements/article/espagne-deplacement-de-jean-yves-le-drian-20-10-17

تاریخ نشر 23/10/2017

قسمت بالایی صفحه