سفر پژوهشی بر راهکارهای بدیل قید حبس [fr]

از تاریخ اول الی 5 جون 2015 (از 11 الی 15 جوزا 1394)، یک گروه کاری متشکل از حدوداً بیست کارمند دولت و قضاءافغانستان که موَظف تسوید قانون جزاء هستند، در شهر پاریس یک بازدید مطالعاتی را در وزارت عدلیه فرانسه انجام دادند.

راهکارهای بدیل احکام به قید حبس، موضوع این سفر پژوهشی بود. منظور ازآن، ارائه ابزار تعقل و اصول منظم به اشتراک کنندگان جهت ایجاد سیستمی است که در افغانستان مراجعه به صدور حکم زندان را محدود ساخته تا زمینه تطبیق تدابیر و قوانین نظارت بر محکومین در محیط باز مساعد گردد.

JPEG - 70.2 kb
Rencontre avec la direction du service pénitentiaire d’insertion et de probation du tribunal de grande instance de Paris

ملاقات با هیئت رئیسهء خدمات محابس ادغام اجتماعی محبوسین و صحه احکام ستره محکمهء پاریس

این برنامه آموزشی و تبادل نظرات قضایی، از سوی بخش همکاری امریکا تمویل شده و درارتباط با شعبه خدمات بین المللی وزارت عدلیه فرانسه، بوسیله این سفارت هماهنگ گردیده بود.

بدین ترتیب، اشتراک کنندگان افغان توانستند از نهادهای مسئول اجرای مجازات عدلی در فرانسه دیدار بعمل آورده و با کارمندان وزارت عدلیه، څارنوالان، قضاء مسائل اجرایی و با رئسای محابس ادغام اجتماعی محبوسین و تصدیق یا صحه احکام ستره محکمه های (SPIP) پاریس و بوبینی گفتگو نمودند. تبادل نظر و گفتگو بر مسئله پیاده نمودن مجازات مختلفی تمرکز داشت تا بدآن وسیله چگونه می توان حدالمقدور از زندانی ساختن آنها جلوگیری نمود، مانند اصدار حکم تاَجیل همراه با گذشتاندن آزمون ها ، قرار دادن دستبند الکترونیکی، اجرای امور عام المنفعه یا آزادی مشروط و با ضمانت محکومین ... .

اشتراک کنندگان، اعضای تیم کاری اند که مسئولیت اجرای فقرات و احکامِ قانون جزای افغانستان را داشته و با استفاده از آموزه های این سفر پژوهشی در پاریس، وظایف محوله خودرا در کابل از سر می گیرند. برعلاوه، همکاری فرانسه در این گروپ کاری، در چوکات عملکردهای این کشور بنفع تحقق قانونمندی در افغانستان صورت می پذیرد.

JPEG - 66.5 kb
Visite du tribunal de grande instance de Paris en présence d’un magistrat

بازدید از ستره محکمهء پاریس با حضورداشت یک هیئت قضات

تاریخ نشر 25/06/2015

قسمت بالایی صفحه