سفر وظیفوی یک هیئت کمیسیون مستقل نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان در فرانسه [fr]

از تاریخ 15 الی 18 سپتامبر 2014 مصادف 24 الی 27 سنبله 1393، یک هیئت مرکب از 6 تن اعضآ و کارمندان کمیسیون مستقل نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان جهت یک سفر مطالعاتی دربارهً مراقبت بر تطبیق قانونی قانون اساسی، به پاریس رفت. یک برنامه ای مطابق درخواست و آرزومندی های کمیسیون برای شناخت بهتر ساختار فرانسوی بازبینی برتطبیق قانونی قانون اساسی پیشنهاد شد. طی این سفر کاری، گفتگوهای با مامورین دفتر محکمه، بخش روابط خارجی و خدمات قضایی شورای قانون اساسی، گفت و شنود های با نیکول مائستراچی عضو شورای قانون اساسی و ژان – لویی دوبریِ رئیس شورای قانون اساسی، گفتمانهای در شورای دولت و محکمهً تمیز (دو نهادی که کار تصفیهً تطبیق قانونی قانون اساسی یا "کیو.پیِ.سیِ" را انجام می دهد.) با هیئات قضات مسئول حل و فصل قضایایی مشکلزا به تطبیق قانونی قانون اساسی و بازدیدی از محکمهً تمیز و هم از شورای ملی صورت پذیرفت. هیئت مذکورعلاوتآ در جلسه ای مربوط به پرسش مقدم برتطبیق قانونی قانون اساسی یا (کیو.پیِ.سیِ) که در جریان آن سه قضیه تحت تدقیق قرار گرفت و در یک جلسهً دادرسی محکمهً جزا پاریس حضور یافت.
این سفر مطالعاتی در چوکات رویکرد اصلاح نظام های امنیتی یا "اِر.اِس.اِس" که در راستای تعمیم قانونمندی در افغانستان همکاری می کند، عملی شد. سفر مذکور در مسلکی سازی عملکرد کمیسیون مستقل نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان و آشنا ساختن اعضآی کمیسیون با راهکارهای فعلی احترام به سلسله مراتب ضوابط عدلی و قضایی سهم می گرفت.

Rencontre de la délégation de la commission de supervision de l'application de la constitution afghane avec Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel

تاریخ نشر 26/10/2014

قسمت بالایی صفحه