سفر سفیر فرانسه به ولایت بامیان [fr]

از تاریخ 4 تا 6 آگست 2015 مصادف به 13 الی 15 اسد 1394، آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان به ولایت مرکزی بامیان عزیمت نمود. در این سفر با والی، رئیس پوهنتون و متنفذین این ولایت ملاقات نمود و از چند پروژه ای که از سوی موَسسات و نهادهای فرانسوی در منطقه پیاده گردیده است، بازدید بعمل آورد.

JPEG

در بخش تعلیم و تربیه، دو رویکار در ولایت بامیان در حال عملی شدن است : پروژه اولی را انجمن "پِلیکان" در ساحهء فقیر نشین شهر بامیان روی دست گرفته است. هدف از این پروژه، کمک و رسای تعلیمی به بیش از 200 طفل، بخصوص در تدریس زبان دری و مضمون حساب می باشد. انجمن مذکور موازیاً یک برنامهء ویژه را برای کودکان ناشنوآ و لال که از آنجمله، 16 تن شان فعلاً از آموزش افهام و تفهیم بذریعهء علائم مستفید می شوند، راه اندازی نموده است. پروژه دومی، بوسیلهء انجمن "اَفرَن" در ولسوالی ورس پیاده گردیده و در چند مکتب عامه آن ولسوالی تطبیق می گردد.

JPEG

سفیر فرانسه همچنان به ولسوالی یکاولنگ رفت و در آنجا از یک تعداد برنامه های عملی شده از سوی مجتمع یا "کُنسُرسیُم" سه موَسسه فرانسوی ("ژی.اُ.ار.اُ.اس"، "همبستگی بین المللی" و "مدیرا") بازدید نمود. این برنامه ها از سوی موَسسه انکشافی فرانسه (AFD) با مبلغ 10 میلیون یورو تمویل می گردد. عملکردهای مجتمع یادشده مربوط به بخش انکشاف دهات بوده و خاصتاً بر حفاظت از منابع طبیعی تمرکز دارد. برعلاوهء فعالیت های آموزش دهی به مردم منطقه و تطبیق پروژه های نمونه ای مانند اصطبل های که ضیاع و مرگ حیوانات اهلی را کاهش می دهد، این عملکرد به بهره برداری حداعظم مثبت از مزارع برای اجتناب از بایر ساختن زمین، اعمار گُلخانه ها جهت افزایش و تنوع دادن به تولیدات زراعتی و ساخت بَرَنده های که درجه حرارت را در منازل بالا بُرده و مصرف تیل را کم می سازد، می پردازد.

JPEG

سومین عرصهء فعالیت فرانسه در بامیان به باستانشناسی اختصاص یافته است. هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (DAFA) با همکاری سازمان ملل متحد برای معارف، علم و فرهنگ یا "یونسکو - UNESCO" در ساحهء شهرغلغله حفریات باستانی نموده و آبدات این محل تاریخی کشور را احیاَ می نماید.

JPEG
JPEG

بالاخره، آژانس انکشافی فرانسه (AFD) بتازگی با عقد یک توافقنامه با شبکهء توسعوی آغا خان (AKDN)، بایستی تلاش ها در راستای بهبود صحت عامه را در چند ولسوالی بامیان و شفاخانهء ولایتی تمویل نماید.

JPEG
JPEG

تاریخ نشر 16/08/2015

قسمت بالایی صفحه