سفر سفیر فرانسه به هرات (از تاریخ اول الی 4 اکتوبر 2015 مطابق به 9 تا 12 میزان 1394)

سفیر فرانسه معهء خانم اَلِساندرا فیورانتینی، بشرشناس و کارشناس مسائل اسلامی و پرسش های جنسیتی، جهت اشتراک در چهارمین گفتمان امنیت هرات (2 تا 3 اکتوبر 2015- 10 تا 11 میزان 1394) که از سوی انستیتیوت مطالعات ستراتیژیک افغانستان تدوین یافته بود، به هرات عزیمت نمود. سخنرانی های هیئت فرانسوی فُرصت این را داد تا گفتگوی دوجانبه ما تقویت یابد و ارزش های مربوط به نماد ما، خاصتاً درمورد زیست باهمی و روابط موزن میان جوامع، تأیید گردد. خانم فیورانتینی کارهای تحقیقاتی بِکر خودرا دربارهء مراسم مردمی و عنعنوی که از جانب زنان اجرا می گردد – خاصتاً برگزاری محفل "بی بی سه شنبه"- به حاضرین گفتمان معرفی نمود.

این سفر نیز زمینه ساز ملاقات با خانم عاطفه منصوری شد. خانم منصوری موَسس یک شرکت مسلکی تجارت زعفران و صنعتکاران قالین افغان بوده و همچنان برندهء دومین جایزه فرانسه – آلمان به افتخار زن افغان که بمناسبت روز جهانی زنان بتاریخ 8 مارچ 2015 به موصوفه تفویض گردید، می باشد. خانم عاطفه منصوری مجموع رویکار های اش، خاصتاً پروژه های به سود زنان در چهارچوب اقتصاد و جامعه افغانی را به هیئت فرانسوی شرح داد.

PNG

تاریخ نشر 18/10/2015

قسمت بالایی صفحه