سفر آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر امور خارجه فرانسه به مدغسکر (۱۳ – ۱۴ مارچ ۲۰۱۸ / ۲۲ – ۲۳ حوت ۱۳۹۶)

بتاریخ ۱۳ و ۱۴ مارچ ۲۰۱۸ میلادی (۲۲ و ۲۳ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقای ژَان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه عازم شهر تاناناریو، پایتخت جمهوری مدغسکر گردید.

JPEG

موصوف در آن کشور با آقایان هِری راجاوناریمامپیانینا، رئیس جمهور، اولیوی ماهافالی سولوناندراسانا، صدراعظم و هانری رَباری – نجاکا، وزیر امور خارجه جمهوری مدغسکر ملاقات و گفتگو نمود. این مذاکرات مقامات حکومتین زمینهء انجام کار و مداقه دربابت تطبیق تعهدات مشترک در راستای تحکیم مشارکت مان را که حین ملاقات های مورخ ماه جون ۲۰۱۷ میلادی (جوزا/سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی) میان دو رهبر دولت در پاریس، و همچنان میان وزرأی امور خارجه مملکتین بتاریخ ۲ مارچ گذشته (۱۱ حوت) انعقاد یافت، فراهم نمود.

جمهوری مدغسکر از ماه نوامبر ۲۰۱۶ میلادی (عقرب/قوس ۱۳۹۵ هجری شمسی) بدینسو، ریاست مرجع عالی جوامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" را تا جلسه آینده که تدویر آن در ماه نوامبر (عقرب/قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی) سال جاری میلادی در شهر ایروان پیش بینی شده است، بدوش دارد.

آقای لوموان طی عزیمت اش به جمهوری مدغسکر با جامعهء فرانسوییان دیدار نمود. قابل یادآهانی می باشد که ۰۰۰ ۲۵ تبعه جمهوری فرانسه در جزیرهء مدغسکر اقامت گزیده اند. موصوف حین ملاقات اش با ایشان مسائل امنیتی و دورنمای اقتصادی شرکت های فرانسوی مستقر در جمهوری مدغسکر را مطمح بحث و تبادل نظر قرار داد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/madagascar/evenements/article/deplacement-de-jean-baptiste-lemoyne-a-madagascar-13-14-03-18

تاریخ نشر 18/03/2018

قسمت بالایی صفحه