سفری به قلب آرشیف های تصویری افغانستان، ۱۹۶۰ – ۱۹۸۰ میلادی / ۱۳۳۹ – ۱۳۵۹ هجری شمسی

سفری به قلب آرشیف های تصویری افغانستان، ۱۹۶۰ – ۱۹۸۰ میلادی / ۱۳۳۹ – ۱۳۵۹ هجری شمسی

JPEG

لطفاً اینجا کلیک کنید :
https://t.co/SfyVkgcGZ9

تاریخ نشر 21/07/2016

قسمت بالایی صفحه