سفرء سفیر فرانسه و مشاور فرهنگی به مزارشریف [fr]

از تاریخ 5 الی 7 دسامبر 2015 (از 14 تا 16 قوس 1394)، سفیر فرانسه و مشاور فرهنگی و همکاری سفارت فرانسه در افغانستان، به مزارشریف سفر نمودند. والی ولایت بلخ آنها را بحضور پذیرفت و هیئت مذکور با موصوف در بابت شرایط امنیتی و سیاسی در ولایت یادشده و در کشور گفتگو نمودند.

JPEG

با تماس های که ایشان با رئیس زراعت، رئیس پوهنتون و نمایندگان بنیاد آغا خان حاصل نمودند، زمینهء بحث و تبادل نظارت درعرصه های مختلف همکاری موجود یا فُرصت های همکاری قابل انکشاف در منطقه، مساعد گردید.

JPEG

فرانسه فی الحال در بخش های مختلف توسعهء زراعت (پنبه، و عسل) و در شناخت و حفظ میراث تاریخی (بالاحصار و مسجد نُه گنبد که ممکن از قدیمی ترین مسجد افغانستان در بلخ باشد ) دخیل است.

تاریخ نشر 09/12/2015

قسمت بالایی صفحه