سفارت فرانسه یک نشستی را جهت پیگیری تعهدات کنفرانس پاریس - "کوپ – ۲۱" دایر می کند [fr]

سفیر فرانسه بتاریخ اول مارچ گذشته (۱۱ حوت ۱۳۹۴) با اعضأی هیئت افغانی که در ماه دسامبر ۲۰۱۵ در کنفرانس پاریس در مورد تغییرات اقلیمی شرکت ورزیده بودند، ملاقات نمود.

در این نشست، خاصتاً آقای مصطفی ظاهر، رئیس عمومی اداره مستقل حفاظت از محیط زیست و آقای اسماعیل رحیمی، معین وزارت اقتصاد حضور داشتند.

طی ملاقات جانبین، از جانبی دیدگاه مقامات افغان در بارهء نخستین ارزیابی شان از موافقتنامهء پاریس در مورد تغییر اقلیم ارائه گردید و از سوی دیگر راهکارهای قابل عمل در راستای توانمند سازی افغاسنتان برای پرداخت سهمیه ملی کشور به موافقتنامه متذکره، طبق محورهای پیشنهادی حکومت افغانستان در ماه دسامبر گذشته در پاریس، مطمح بحث قرار گرفت.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه