سفارت فرانسه مقیم کابل : تعلیق فعالیت ها

PNG

امور محوله سفارت فرانسه مقیم افغانستان تا امر ثانی به حالت تعلیق در می آید.

تاریخ نشر 11/11/2021

قسمت بالایی صفحه