سفارت فرانسه سوءقصد دهشت افگنی ۱۹ اپریل (۳۱ حمل) را در کابل محکوم می کند. [fr]

- سفارت فرانسه در افغانستان سوءقصد مذبوحانه صبح سه شنبه ۱۹ اپریل (۳۱ حمل) را در کابل که یکی از نهادهای ریاست امنیت ملی را هدف قرار داد، شدیداً تقبیح می کند.

- باردیگر طالبان یک سوءقصدی را در میان افراد ملکی بیگناه و آنهم در ساعاتیکه باشندگان کابل آغاز به کار روزانه خویش کرده بودند، انجام دادند. نخستین نتایج این حمله خونین هراس افگنی حاکی از کشته و زخمی شده تعداد کثیر مردم است. حالت بعضی مجروحین خیلی وخیم توطیف گردیده است.

- بدون شک این سوءقصد شنیع به اثبات می رساند که هدف عاملین آن قربانی کردن حداکثر مردم بوده و بازهم بی تفاوتی و عدم احساس تام در مقابل تلفات ملکی را آشکار می سازد و این عملی است که مطلقاً قابل پذیرش نمی باشد.

- در یک چنین وضعیت اسفناکی، نخست مراتب تأثرات عمیق خویش را به اقارب قربانیان این حمله دهشت افگنی، اعم از کشته شدگان و مجروحین ابراز می داریم. سفارت فرانسه در افغانستان خودرا در اندوه و ماتم بازماندگان شریک دانسته و همبستگی کامل اش را نیز با مقامات افغان و مردم داغدیده کابل اظهار می دارد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه