سفارت فرانسه سوءقصد تروریستی علیه طلوع نیوز را تقبیح می نماید [fr]

سفارت فرانسه در افغانستان با شدیدترین الفاظ سوءقصد قبیح دهشت افگنی که دیشب کارمندان شبکه تلویزیونی طلوع نیوز را در کابل آماج قرار داد، محکوم می کند.

شبکه تلویزیونی نامبرده که با جرأت و قوت از آزادی مطبوعات و مردم سالاری در افغانستان دفاع می کند، قبلاً از سوی کمیسیون نظامی طالبان مورد تهدیدات واقع شده بود.

مراتب تعزیت و همدردی خود را به خانواده های جمیع قربانیان به حق رسیده یا مجروح و همچنان به هیئت رهبری و کارمندان شبکه تلویزیونی طلوع نیوز ابراز داشته و مراتب تأثرات و همبستگی خود را نیز به تمام خبرنگاران و دست اندرکاران مسلکی مطبوعات در افغانستان، تقدیم می داریم.

فرانسه بدین مناسبت، بر دلبستگی جاویدان خویش به آزادی بیان و مطبوعات و بر پشتیبانی اش از این ارزش عمده تأکید می ورزد. آزادی مطبوعات و بیان، ستون های اساسی بنیاد یک جامعهء دموکراتیک و بنای قانونمندی را تشکیل می دهد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه