سفارت فرانسه دو سوءقصد انجام یافته بتاریخ اول مارچ (۱۱ حوت) علیه نیروهای امنیتی افغان را محکوم می کند. [fr]

-  سفارت فرانسه در افغانستان دو سوءقصد دهشت افگنانه اول مارچ ۲۰۱۷ مصادف به ۱۱ حوت ۱۳۹۵ علیه دو ساختمان مربوط به واحدهای قواه امنیتی افغان واقع در کابل را شدیداً محکوم می کند.

-  این سوءقصد خونبار به ادامه شیوه های بزدلانه عاملین اش، بازهم منجر به مرگ افراد ملکی مظلوم و بیگناه چون قربانیان اصلی گردید. زیرا نظر به اطلاعات پخش شده از جانب مقامات افغانی، اساساً از افراد ملکی در میان ۱۵ جان باخته و بیش از ۶۰ مجروح ای که این حملات شنیع از خود بجا گذاشت، آمارگیری بعمل آمده است.

-  سفارت فرانسه در افغانستان مراتب عمیق ترین تأثرات و تسلیت خویش را به خانواده های قربانیان فاجعه و همچنان به حکومت افغانستان تقدیم می نماید. سفارت مذکور مجدداً تأکید می ورزد که فرانسه در راستای نبرد افغانستان برضد دهشت افگنی، درکنار این کشور می ایستد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه