سفارت فرانسه در افغانستان حمله دهشت افگنانه ۲۰ جنوری (۳۰ جدی) را برهوتل انترکانتیننتال در کابل تقبیح می کند. [fr]

- سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان حمله دهشت افگنانه ای را که شب ۲۰ جنوری ۲۰۱۸ میلادی (۳۰ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی)، در کابل، برهوتل انترکانتیننتال بوسیلهء چند تن از مهاجمین ملبس با یونیفورم اردوی ملی افغانستان انجام یافت، با شدیدترین الفاظ محکوم می کند.

- نتیجهء این حمله دهشت افگنی تا هنوز بطور مطمئن و قاطع بدست نیآمده، ولی بگمان اغلب خیلی سنگین و دردآور است ؛ طالبان از همین اکنون مسئولیت آن را بدوش گرفتند.

- طالبان یکبار دیگر عمداً افراد ملکی بیگناه، بخصوص اشتراک کنندگان در یک سیمیناری مرتبط به امور تماس و ارتباط بعید، و همچنان تعداد زیاد ساکنین این هوتل را آماج قرار دادند.

- نظر به شهادت ها و روایات نجات یافتگان واقعه مرگبار، این سوءقصد شنیع مکرراً به اثبات می رساند که عاملین آن قصد قربانی گرفتن از حداکثر افراد را داشتند، و بازهم بی تفاوتی کامل و قصی القلبی شان را در مقابل تلفات ملکی نشان دادند ؛ این عمل غیر انسانی مطلقاً ناپذیرفتنی است.

- در چنین وضعیت و حالت اسفناکی، در گام نخست مراتب همدردی و تسلیت مان را به خانواده ها و نزدیکان قربانیان این حمله دهشت افگنی - چه این قربانیان جان باختگان باشند و یا مجروحین - تقدیم می داریم. سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان خودرا شریک اندوه و سوگ بازماندگان دانسته، و همچنان پشتیبانی عام و تام خویش را از مقامات افغانستان و از مردم عذابدیده و زجرکشیده کابل نیز اظهار می دارد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه