سفارت فرانسه در افغانستان بمناسبت حلول ایام خجستهء عید سعید الفطر، مراتب تبریکات گرم و صمیمانه خویش را به جمیع مردم متدین و عزتمند افغانستان تقدیم می کند.

JPEG

سفارت فرانسه مقیم افغانستان بمناسبت حلول ایام مبارک و خجستهء عید سعید الفطر، مراتب تبریکات و تهنیات گرم و صمیمانه خویش را به جمیع مردم متدین و عزتمند افغانستان تقدیم، و به ایشان صلح، رفاه و ثبات دائمی را استدعا می نماید.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه