سفارت فرانسه در افغانستان : ملاقاتی با یک هیئت مِدِف (MEDEF) در شهر دوشنبه، تاجکستان [fr]

بروزهای 23 و 24 اپریل 2015 مصادف به 3 و 4 ثور 1394، سفیر فرانسه، آمر بخش اقتصادی و معاونِ رئیس آژانس انکشافی فرانسه به شهر دوشنبه (تاجکستان) سفر نمودند. هدف از این عزیمت مقامات سفارت به دوشنبه، ملاقات با هیئت اتحادیهء رئسای کمپنی های فرانسه یا (MEDEF) بود ؛ هیئت مذکور جهت تشبث در زمینهء امکانات توسعهء روابط اقتصادی میان کشورهای فرانسه و تاجکستان در آن شهر آمده بود.

در حاشیهء دید و وادیدها با مقامات تاجکی، برعلاوه موقع تشریح فُرصت های دست داشته و چالش های بازار افغانستان مساعد گردید. گفتگوها، امکان انکشاف عملکردها در سکتورهای مختلف، خاصتاً در بخش تولید اسناد اَمن شده، کشاورزی غذایی، صحه گذاری و عرضهء تجهیزات ساختمانی را مشهود ساخت. اشتراک کنندگان جلسه، بهره برداری از ماَموریت اتحادیه رئسای شرکت های فرانسه یا (MEDEF) در یک مملکت برای ارائه بازار اقتصادی کشور همجوار و در زمینه، ابتکار سفیر فرانسه در دوشنبه را که به ذات خود نخستین اقدام بود، مثبت ارزیابی نمودند.

JPEG
دوشنبه - تاجکستان

تاریخ نشر 04/05/2015

قسمت بالایی صفحه