سفارت فرانسه حمله دهشت افگنی ۸ مارچ (۱۸ حوت) بر شفاخانه نظامی محمد داود خان در کابل را محکوم می کند. [fr]

- سفارت فرانسه در افغانستان سوءقصد دهشت افگنانه ۸ مارچ ۲۰۱۷ مطابق به ۱۸ حوت ۱۳۹۵ علیه شفاخانه نظامی محمد داود خان واقع در مرکز کابل را شدیداً محکوم می کند. نظربه اطلاعات بدست آمده از جانب مقامات افغانی، بدبختانه در این حمله دهشت افگنی بیش از ۳۰ تن جان باختند و تقریباً ۷۰ فرد دیگر مجروح گردیدند.

- حمله بر شفاخانه یک جنایت قبیح و منفور محسوب می گردد و بیانگر وحشتی است که مقامات افغانی به مبارزه علیه آن تعهد سپرده اند.

- فرانسه از شجاعت و مسلکی بودن نیروهای امنیتی افغانستان که قبل از اقدام به نبرد جهت مهار کردن دهشت افگنان، موفق به تخلیه اکثریت مریضان از آن شفاخانه شدند، قدردانی و استقبال می نماید.

- فرانسه مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده های قربانیان تقدیم می دارد و بر پشتیبانی مان از مقامات افغانستان در راستای مبارزه با دهشت افگنی تأکید مجدد می ورزد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه