ســــفر ســـفیر فرانســـــه به هرات

آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه، از تاریخ 11 تا 13 آگست 2015 مطابق به 20 الی 22 اسد 1394 به شهرهرات رفت. طی این سفر، آقای محمد آصف رحیمی والی هرات از وی پذیرایی نمود و متعاقباً آنها دربارهء اوضاع و دورنمای ولایت هرات، بخصوص درعرصهء اقتصاد با هم گفتگو نمودند.

سفیر فرانسه از مرکز تدریس علوم که از سوی فرانسه تمویل شده و هژده ماه قبل از جانب موصوف افتتاح گردیده بود، بازدید بعمل آورد. این مرکز، معلمین آینده بخش تدریسات ثانوی را در مضامین علمی آموزش می دهد.

سفیر در کنفرانسِ استاد مایکَل بِری آگاه مسائل افغانستان که موَلفِ چندین کتاب بزبان فرانسوی مربوط به افغانستان می باشد، حضور یافت. آقای مارلو بالاخره در بازدیدی از آبدات برازندهء پایتخت پیشین عهد تیموریان، هرات که امروز نیز یکی از عمده ترین شهرهای تاریخی و فرهنگی افغانستان محسوب می شود، آقای مایکَل بِری را همراهی نمود.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه