سر از تاریخ ۵ مارچ ۲۰۱۶ مطابق به ۱۵ حوت ۱۳۹۴، نرخنامه های جدید حقوق هیئت مدیرهء دیپلوماتیک قابل اجرآ می باشد [fr]

سر از تاریخ ۵ مارچ ۲۰۱۶ مصادف به ۱۵ حوت ۱۳۹۴، نرخنامه های جدید حقوق هیئت مدیرهء دیپلوماتیک مرعی الاجرآ است. نرخنامه های امور ثبت اسناد رسمی و مدارک اداری که از سال ۲۰۰۱ (برای بعضی موارد از سال ۱۹۸۱) بدینسو بازنگری نشده بود، سر از تاریخ ۵ ماه مارچ آینده مصادف به ۱۵ برج حوت، با تقاضأ و شرایط روز آماده و عیار گردیده و قابل تطبیق خواهد بود. بدیهأ، مجانی بودن اموری مربوط به تسجیل احوال مدنی، ثبت در کتاب راجستر در رابطه به فرانسوی های مستقر در خارج از فرانسه، کمافی السابق حفظ می گردد.

بعضی نرخنامه ها یا بوجود آمده یا برای مدنظر گرفتن مشخصات خدمات ارائه شده در خارج از کشور، مطابقت حاصل نموده است :

- مبلغ ( ۱۰ یورو ) تفاوت نرخ میان پاسپورت های که در فرانسه توزیع می گردد و پاسپورت های که در خارج به اتباع فرانسوی تحویل داده می شود، مربوط به پوشش هزینهء ارسال با امنیت پاسپورت از فرانسه تا شعبات خدمات قونسلی می گردد ؛

- توزیع یک سند تضمین شده از لحاظ امنیتی (پاسپورت بایومتریک، کارت هویت ملی) بواسطهء قونسل افتخاری که با این کار وی از مراجعه مستقیم متقاضیان تا به دفتر دیپلوماتیک یا قونسلگری اجتناب بعمل می آید، منبعد مبلغ ۸ یورو تعیین شده است. این وجه پولی به پرداخت حق الزحمه قونسل افتخاری که وظایف محوله خویش را رضاکارانه انجام می دهد، اختصاص یافته است.

برای مطالعه و دسترسی به فرمانی که حکم شماره ۸۱-۷۷۸ موَرخ ۱۳ آگست ۱۹۸۱ را تعدیل بخشیده است، اینجا کلیک نمایید :

PDF - 331.8 kb
(PDF - 331.8 kb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه