سرپرستی از دیپلوم تحصیلات عالی، "آمادگی به تحصیلات در رشتهء حقوق به لسان فرانسوی" [fr]

سفارت فرانسه در افغانستان، درچوکات همگرایی و تشریک مساعی جهت اخذ دیپلوم تحصیلات عالی از راه دور یا "آمادگی به تحصیلات در رشتهء حقوق به لسان فرانسوی"، با شراکت پوهنتون ژان مولَن لیون 3، از 11 محصل افغان که در سال های تعلیمی 2015 و 2016 ثبت نام کرده اند، پذیرایی نمود. طی یک هفته در کابل، از محصلین یادشده که مربوط به پوهنځی حقوق کابل و پوهنځی حقوق هرات می باشند، استقبال بعمل آمد.

در دو روز نخست پذیرایی، محصلین با تیم مسئولی که در طول دورهء تعلیمی آنها را همراهی می کند، آشنا شده و با وسایل اصول تدریس و تعلیم که به اختیار شان قرار داده شده است، شناخت حاصل نمودند. مشوره های عملی برای سهولت در فراگیری علوم به ایشان توصیه گردید و نیز درمورد توقعات موجود و شایستگی لازم جهت نائل آمدن به اخذ دیپلوم تحصیلات عالی معلومات کسب کردند. مسئولین تعلیمی موَظف، از علاقه مندی و شوق زیاد محصلین برای پیگیری تحصیلات مورد نظر، قدردانی نمودند. اکثر این محصلین، البته بعد بدست آوردن اسناد تحصیلات عالی، آرزوی تداوم فراتر و بیشتر را در زمینهء آموزش حقوق فرانسوی اظهار داشتند.

JPEG

در روزهای بعدی هفته متذکره، به تدریس لسان فرانسوی در دیپارتمنت فرانسوی پوهنتون کابل، برای بهبود سویهء فهم و معلومات محصلین از اصطلاحات و جملات عدلی و قضأیی، اختصاص داده شده بود. برای بُلند بردن سطح کارآیی این ستاژ، تدریس مضمون همزمان و با توازن منظم همراه محتوای دیپلوم تحصیلات عالی انسجام یافته بود. آموزش لسان فرانسوی برای افزایش هرچه بهتر شانس موفقیت محصلین، در طول تمام سال تعلیمات عالی ادامه خواهد داشت.

به تمام این محصلین آرزوی کامیابی می کنیم !

تاریخ نشر 13/12/2015

قسمت بالایی صفحه