سرزمین های فلسطین – گفتگوی ژان – مارک ایرو با همتای اش از جانب مقامات فلسطینی (وزارت امور خارجه فرانسه – "کیِ دورسیِ"، ۱۹ اپریل ۲۰۱۷ / ۳۰ حمل ۱۳۹۶)

بتاریخ ۱۹ اپریل ۲۰۱۷ (۳۰ حمل ۱۳۹۶)، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه از آقای ریاض المالکی، همتای فلسطینی اش مشایعت و پذیرایی بعمل آورد.

JPEG

وزرأی امور خارجه فرانسه و فلسطین اوضاع در بیت المقدس و سرزمین های فلسطینی را مورد بررسی و مداقه قرار دادند و الزامیت برهمگان جهت ایجاد مجدد زمینه و شرایط ازسرگیری گفتمان را یادآور گردیدند.

بالاخره، وزیر امور خارجه فرانسه همتای فلسطینی اش را اطمینان خاطر داد که فرانسه اوضاع و شرایط اسیران فلسطینی را بخصوص معضل محبوسینی که بروز دوشنبه گذشته دست به اعتصاب غذایی زدند، با عطف توجه پیگیری می کند.

آقای ژان – مارک ایرو در یک چنین وضعیتی، وابستگی فرانسه را به راه حل موجودیت و حضور دو دولت دوباره تأیید نمود. موصوف تعهد دومدار مان را در راستای استقرار صلح، آنطوریکه برگزاری کنفرانس مورخ ۱۵ جنوری (۲۶ جدی) برای صلح در شرق نزدیک در شهر پاریس به اثبات رسانید،.تذکار داد.

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو علاقه مندی و دلچسپی خودرا به تطبیق قطعنامه شماره ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خاطر نشان ساخت، و همچنان مراتب نگرانی و استشعار فرانسه را از بابت ادامه بلاوقفه غصب و اشغالگری اسرائیل اظهار نموده و بر اهمیت مبارزه علیه تمام انواع و اشکال خشونت مجددا تأکید ورزید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/la-france-et-les-territoires-palestiniens/evenements/article/territoires-palestiniens-entretien-de-jean-marc-ayrault-avec-son-homologue-de-l

تاریخ نشر 23/04/2017

قسمت بالایی صفحه