سرزمین های فلسطینی – غصب و اشغال

جمهوری فرانسه اتخاذ تصامیم جدید مقامات دولت اسرائیل را مبنی بر اجازهء ساخت و ساز چندین هزار منزل در کرانه باختری رود اُردن و شرق بیت المقدس، محکوم می کند.

اتخاذ چنین تصامیم، و همچنان امر تخریب اماکن و تخلیهء محل بود و باش مردمان فلسطین در ساحهء "سی." و بخصوص در ساحهء "او. ۱"، بخشی از عین راهبردی است که ماندگاری یک دولت آینده فلسطینی را مستقیماً مورد تهدید قرار می دهد.

جمهوری فرانسه از مقامات دولت اسرائیل می طلبد تا جهت حفظ راه حل مبتنی بر موجودیت دو دولت با بیت المقدس منحیث پایتخت که کشور فرانسه به این راهکار وابستگی و علاقه مندی خویش را مجدداً تذکار می دهد، تصامیم مذکور را بازنگری کنند و از این راهبرد غصب و اشغال اراضی و محلات بگذرند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/article/territoires-palestiniens-colonisation

تاریخ نشر 30/08/2018

قسمت بالایی صفحه