سرحدات خارجی اتحادیهء اروپا – سوال و جواب – متخذی از جلسهء مطبوعاتی (۱۷ جولای ۲۰۲۰ میلادی / ۲۷ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی)

سوال : از تاریخ اول جولای (۱۱ سرطان) بدینسو، سرحدات خارجی فضای شِنگِن بروی ساکنین ۱۵ کشور باز گردید.
۱)- آیا این گشایش مبتنی بر عمل بالمثل است ؟ درصورت بروز وضعیت معکوس، چه تبعات سیاسی، اقتصادی، عدلی و قضایی را درپی دارد ؟
۲)- جاپان تا امر ثانی تدابیر محدودیت های وضع و تعمیل شده بر سرحدات خویش را تمدید کرد : به عبارت دیگر، آیا سیاحین جاپانی اذن سیاحت و بازدید از فرانسه را دارند ؟

جواب : فرانسه بر اساس توصیه ها و دستورالعمل های مصوبهء مورخ ۳۰ جون و ۱۶ جولای ۲۰۲۰ میلادی (۱۰ و ۲۶ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی) شورای اتحادیهء اروپا، تصمیم گرفت تا محدودیت های وضع و تعمیل شده بر مبادی ورودی سرحدات خارجی خویش را در فضای اروپا به افراد و اشخاصی که مجیء چندین کشور ثالث تعریف و مشخص شده نظر به شاخصه های صحی اند، بردارد. این فهرست کشورها، در هماهنگی با شرکای اروپایی مان و با درنظرداشت تحول شرایط و اوضاع صحی بترتیب هر کدام شان، منظماً تحت ارزیابی و آروین مجدد قرار می گیرد.

آنچه مربوط می گردد به وتیره ها و شگردهای ورود به سرزمین فرانسه، لطفاً درعرصه به وزارت امور داخله کشور مراجعه نمایید.

جهت اخذ متن اصلی این سوال و جواب موجز : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/frontieres-exterieures-de-l-union-europeenne-q-r-extrait-du-point-de-presse-17

تاریخ نشر 20/07/2020

قسمت بالایی صفحه