سخنرانی فرانسوآ هولاند بمناسبت هفتهء سفرأ در قصر "لا سِل سَنت – کلو"، بتاریخ 28 آگست 2015 مطابق به 6 سنبله 1394 [fr]

فرانسوآ هولاند رئیس جمهور فرانسه، بمناسبت "هفتهء سفرأ" به قصر "لا سِل سَنت – کلو" جهت ایراد بیانیه ای و متعاقباً صرف نهاری مرکب ازغذاهای آماده شده با "هنر آشپزی فرانسوی" حضور یافت.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه