سخنرانی آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه در نشست اتحادیهء حرفه ها و صنایع هوتلداری (رَنس، ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ / ۳۰ عقرب ۱۳۹۶)

بروز سه شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۳۰ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای ژان - ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، در اجلاس شصت و پنجمین کنگرهء اتحادیهء حرفه ها و صنایع هوتلداری - (یو.ام.ای.اچ.) در شهر رَنس فرانسه سخنرانی نمود. موصوف در محل، از جانب رولان هِگی، رئیس اتحادیهء حرفه ها و صنایع گردشگری مشایعت و پذیرایی گردید. قابل یادآهانی می باشد که اتحادیهء حرفه ها و صنایع هوتلداری یا (یو.ام.ای.اچ.) عضو شورای بین الوزارتی صنعت گردشگری است.

آقای ژان – ایوو لودریان برنامهء راهبردی اش را در قبال دست یابی هدف حاکی از پذیرش ۱۰۰ میلیون گردشگر بین المللی و ۵۰ میلیارد مدرک عایداتی را تا حولی سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ هجری شمسی) معرفی و تشریح نمود. نامبرده بر سهمگیری ارزنده خدمات عامه در راستای تنظیم عرضه با کیفیت صنعت گردشگری فرانسوی و بهبود ارتقای این عرضه نزد مشتریان ملی و بین المللی تأکید ورزید.

JPEG

نظر به قرایین و ارقام تخمینی بدست آمده، صعود آمد و شد گردشگری در کشور مان تأیید می گردد، زیرا حدوداً ۸۹ میلیون گردشگر بین المللی بایست در سال جاری ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) از گوشه و کنار سرزمین فرانسه بازدید بعمل آورده باشند.

بتاریخ ۱۰ اکتوبر (۱۸ میزان) سال جاری، وزیر امور خارجه فرانسه جلسهء شورای رهنمونی گردشگری را که اجماعی است از فعالان سکتور مربوطه، دایر نمود. موصوف پیشنهادات خویش را مبنی براتخاذ تدابیر عملی و اجرایی جهت انکشاف اتصالات مقاصد بازدید مان، ارتقا و تأمیت امنیت مسیر گردشگری را به اشتراک کنندگان کنگره ارائه و معرفی نمود.

آقای ژان – ایوو لودریان بتاریخ ۱۹ جنوری (۲۹ جدی)، قبل از تدویر اجلاس دورهء کنفرانس سالانه گردشگری در فصل بهار پیشرو، در نشست آینده کُمیته بین الوزارتی گردشگری تحت ریاست صدراعظم جمهوری فرانسه، اشتراک خواهد ورزید.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/article/intervention-de-jean-yves-le-drian-devant-l-union-des-metiers-et-des-industries

تاریخ نشر 27/11/2017

قسمت بالایی صفحه